top of page

Aktivite Nou Yo

Nan kad pwojè sa, òganizasyon an te reyalize anpil aktivite, ke se òmasyon sou montre jèn yo kòman pou monte yon plan biznis, men kòman pou yo aprann jere biznis lan tou. Te gen rankont ak divès patenè AIF kap travay sou teren an nan domèn koperativ ak kès popilè, nou te chita ak yo epi aprann de eksperyans yo ak popilasyon kote yap fonksyone. Ekip KOURAJ la kap travay sou pwojè kredi Patenè a te rankontre anpil lòt responsab koperativ, nan lwès, Latibonit, Sid, Sidès nan Nò ak Nòdès. Yo te reyalize plizyè fòmasyon sou mikro kredi nan zòn sa yo pou te ka raproche yo de moun kap viv nan kominote M (LGBTIQ) nan yon fason pou yo te touche yon maksimòm de patisipan paske gen anpil nan yo ki konn pa ka deplase vin swiv fòmasyon sa yo nan Pòtoprens

bottom of page