Tout sa'w dwe konnen sou pwogram kredi Patenè a

Kominote M nan (LGBTIQ) nan peyi Ayiti, se youn pami yon pakèt lòt kategori moun yo plis majinalize, yo mete sou kote.  Yo pa gen aksè ak swen sante, ak lajistis, ak anpil lòt dwa ke konstitisyon peyi a ba yo ke yo pa janm jwi tout bon. menm nan biwo leta lè yo ale, yo meprize yo, joure yo, imilye yo e fè yo konnen ke yo pa moun, ke yo pa gen plas yo nan sosyete a, yo menm konn sibi vyolans fizik e menm konn rive mouri tou.

Ou nan kominote a, ou se manb yon òganizasyon, ou ta renmen gen plis enfòmasyon sou travay ke nap fè, sou fòmasyon nou yo, sou konsèy nou ka pote pou ou sou fason pou ranfòse kapasite'w nan zafè biznis?  Kontakte nou pou jwenn plis enfòmasyon sou pwojè Kredi Patenè a.
Gradient

- AKTIVITE NOU YO -

COUVERTURE.jpg

Konferans Donatè

ak travay group yo

Nan dat 5 pou rive 7 novanm 2017 yo te òganize yon atelye travay, yo te relel konferans Donatè IAF yo, te gen anpil òganizasyon ki te patisipe nan jounen travay sa ke yo te divize an plizyè group

Couv.jpg

Atelye sou lidèchip

Fòmasyon sou lidèchip

ki te òganize  nan mwa Me 2018 la nan lokal asosiyasyon KOURAJ avèk 25 moun ki te soti nan divès òganizasyon LGBTI nan plizyè depatman nan peyi a

Lansman ofisyèl Kredi Patenè

Asosyasyon Kouraj nan kad pwojè pou ranfòse kapasite finansye moun LGBTI yo, ki finanse pa Fondasyon Entè-Ameriken (IAF) te lanse ofisyèlman Mèkredi 31 Mas 2021 pwogram KREDI PATANÈ a.

Fòmasyon sou mikro kredi nan vil OKAY

Asosyasyon Kouraj nan kad pwojè pou ranfòse kapasite finansye moun LGBTI yo (KREDI PATANÈ ), te òganize yon fòmasyon sou jesyon finans  nan vil OKay nan dat 1e pou rive 4 dawout 2018 lan nan kad pwojè pou ranfòse kapasite  epi montre moun ki nan kominote M nan kòman pou yo monte epi fè biznis yo mache pi byen.  Yon pwojè ki finanse pa Fondasyon Entè-Ameriken (IAF) 

​​Call :

+509-2817-1254

+509-3744-4133

+509-3175-5589

+509-4781-7313

Nous contacter

© 2015 Kouraj.

Created by Haiti Web Création

Unknown Track - Unknown Artist
00:00 / 00:00